Remedial Teaching (RT)

remedial teaching (RT)Remedial Teaching (RT) gaat verder dan bijles. Van bijles is sprake wanneer reeds aangeboden leerstof wordt herhaald. Dit kan nodig zijn als het gaat om het automatiseren van bijvoorbeeld tafels en spellingsregels. Voor veel kinderen blijkt herhaling echter niet voldoende te zijn, zij hebben andere hulp bij hun leerproblemen nodig. Bij de Remedial Teaching (RT) van Het Leesplankje wordt gekeken welke ondersteuning uw kind nodig heeft om nieuwe stappen te kunnen maken in zijn of haar ontwikkelings- en leerproces. Daarvoor zal altijd worden ingespeeld op de specifieke behoeften van uw kind.

Remedial Teaching (RT) voor uw kind

Elk kind is uniek en heeft een eigen wijze van leren. Het ene kind is bijvoorbeeld meer visueel ingesteld en het andere kind meer auditief. Ook leren veel kinderen gemakkelijker door het ‘doen en ervaren’. Daarom is het nodig dat Remedial Teaching (RT) is opgebouwd uit -voor het kind – logische stapjes en aansluit bij de manier waarop het kind het beste leert, om de aangeboden leerstof ‘zich eigen’ te maken. Het Leesplankje heeft veel ervaring met een specifieke begeleiding die bij uw kind past.

Remedial Teaching (RT) en de school van uw kind

Door het passend onderwijs en de grootte van de groepen in het basisonderwijs dreigen er steeds meer kinderen met leerproblemen buiten de boot te vallen. Door bezuinigingen lukt het scholen niet of nauwelijks meer om deze kinderen de extra individuele ondersteuning te geven die zij nodig hebben.

Het Leesplankje biedt vakkundige hulp aan kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces. Deze hulp vindt alleen plaats in overleg met u als ouder en bij voorkeur ook in overleg met de basisschool van uw kind. Er wordt namelijk naar gestreefd dat alle partijen die uw kind begeleiden, zoveel mogelijk op een lijn zitten, om didactische verwarring bij uw kind te voorkomen.

In overleg kan de Remedial Teaching (RT) van Het Leesplankje zowel op school, in de eigen praktijk of thuis worden gegeven. Het Leesplankje verzorgt Remedial teaching (RT) in Nijkerk, maar ook in Hoevelaken, Vathorst & Putten.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.