Werkwijze

Voor het behandelen van leerproblemen hanteert Het Leesplankje de volgende werkwijze:

U kunt zich na informatie opgeven voor een intakegesprek (gratis). Dit gesprek is bedoeld om in beeld te brengen waar de hulpvraag ligt. Er wordt overlegd hoe en op welke wijze de begeleiding van uw kind het beste zou kunnen plaatsvinden. Ook wordt nader kennisgemaakt met u en uw kind. Van belang is dat er een bepaalde ‘klik’ is tussen remedial teacher, ouders en kind. Er wordt immers intensief en vol vertrouwen met elkaar gewerkt.

Bij de intake en kennismaking wordt bepaald welke didactische onderzoeken en toetsen nog nodig zijn om een goede beginsituatie en probleemanalyse vast te kunnen stellen. Indien nodig worden nog bepaalde testen afgenomen die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Ook wordt in overleg gebruik gemaakt van (toets)gegevens die de school van uw kind heeft. Met al deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van uw kind en zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarin worden doelen gesteld voor de komende begeleiding- of behandelperiode. Dit behandelplan wordt besproken met ouders, het kind en de school (in overleg).

Na het goedkeuren van het behandelplan kunnen de sessies worden gestart. Tijdens de begeleiding of behandeling wordt altijd intensief en doelgericht gewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van de talenten en kwaliteiten van het kind en de begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoeften. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ondersteunende materialen en geheugensteuntjes. Naast het verminderen van de leerproblemen, wordt aandacht besteed aan het zelfvertrouwen en worden vaardigheden aangeleerd die uw kind helpen om beter om te gaan met het leerprobleem.

Na een afgesproken periode worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Meestal worden hiervoor erkende toetsen gebruikt. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald en besproken of de gestelde doelen zijn gehaald en of de begeleiding wordt voortgezet, aangepast of gestopt.  Uiteraard kunnen u en desgewenst de school steeds geïnformeerd over de (tussentijdse) voortgang.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.